اجتماعی

راهکار حقوقی پس گرفتن قرض بدون مدرک

راهکار حقوقی پس گرفتن قرض بدون مدرک

چرایی نامگذاری زادروز حضرت معصومه به نام روز دختر

چرایی نامگذاری زادروز حضرت معصومه به نام روز دختر

ساده زیستی , لاکچری , تجمل گرایی , پرونده تجمل گرایی

ساده زیستی نه فقط زیبا بلکه ضروری است

آیا زوجه میتواند شوهر را از کار کردن منع کند؟

آیا زوجه میتواند شوهر را از کار کردن منع کند؟

شرایط سلب حضانت از والدین

شرایط سلب حضانت از والدین

بایدها و نبایدهای زندگی کودکان پس از متارکه والدین

هنجارهای زندگی کودکان پس از متارکه والدین

نگارش وصیت نامه از صفر تا صد / اعتبار وصیت خودکشی کننده تا چه حدیست؟

نگارش وصیتنامه از صفر تا صد / اعتبار وصیت خودکشی کننده تا چه حدیست؟

سهم الارث مادر از فرزندش چگونه کاهش می یابد؟

سهم الارث مادر از فرزندش چگونه کاهش می یابد؟

مراحل انحصار وراثت و تقسیم سهم الارث توسط وراث

مراحل انحصار وراثت و تقسیم سهم الارث توسط وراث

مراحل قانونی اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه

مراحل قانونی اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه