فلسفه و کلام

استاد علی صفایی حائری

فهرست توصیفی مجموعه آثار استاد علی صفایی حائری

روز طبیعت

در موضوع نحوست ایام، دو مسأله است. یک مسأله این است که ما برخی روزهای سال را مبارک می شماریم و برخی را نحس و شوم، به اعتبار حادثه ای که در آن روز واقع شده، و مقصود ما این نیست که این روز از آن جهت که این روز است مبارک است یا این روز از آن جهت که...

چیستی و چرایی تربیت فلسفی

چیستی و چرایی تربیت فلسفی

جایگاه کلامی نظریه فطرت از منظر شهید مطهری

جایگاه کلامی نظریه فطرت از منظر شهید مطهری (ره)

مؤلفه های حسینی شدن و حسینی ماندن

مؤلفه های حسینی شدن و حسینی ماندن

مهدی باوری در غدیر

شبهات غدیر - فقط علی را دوست داشته باشید؟!!!

زیارت قبور

زیارت قبور و صحبت با مردگان حرام و شرک است؟!!!

بهشت و جهنم

آیا همه به جهنم میروند؟

دعا و توسل , توسل به انبیاء و اولیاء

توسل به انبیاء و اولیاء حرام و شرک است؟!!!

EPICURUS , اپیکور

پاسخ به شبهه قادر بودن خدا و مسئله خیر و شر