کتاب خواندن برای لذت بردن

انجمن‌ها: 

کتاب خواندن برای لذت بردن

کتاب خواندن می تواند انواع متفاوتی داشته باشد. شما می توانید یک کتاب را به دلایل مختلف، با اهداف مختلف و به چندین شیوه ی مختلف بخوانید. هر کدام از این شیوه ها هم نتایج متفاوتی دارند. در این متن به مفهوم یکی از انواع کتاب خواندن، یعنی «خواندن برای لذت بردن » می پردازیم.

کتاب خواندن برای لذت بردن

کتاب خواندن برای لذت بردن یعنی چه؟

«خواندن برای خواندن»، «خواندن داوطلبانه» و «خواندن به وقت فراغت» این ها عباراتی هستند که سازمان NLT۱ در معنای «خواندن برای لذت بردن » به کار برده است. طرفداران این رویکرد، معتقدند که کتاب خواندن باید به قصدِ لذت بردن و با انگیزه ی خود فرد انجام شود. آن ها معتقدند که تنها در این صورت است که تمامِ فواید کتاب خواندن، شامل حال خواننده می شود؛ البته می تواند به پیشنهاد شخصِ دیگری هم صورت بگیرد؛ اما باید با علاقه ی خود خواننده دنبال شود.

پژوهشگران «خواندن برای لذت بردن» را فرآیندی خلاق و فعالانه می دانند. آن ها معتقدند که در قرن ۲۱، به خصوص نوجوانانی که در مرحله ی ورود به بزرگسالی هستند، بیش از هر زمانِ دیگری در تاریخِ زندگی انسان ها، نیاز دارند که بخوانند و بنویسند.

آن ها به این مهارت احتیاج دارند تا انبوهِ اطلاعاتی را که هر روز به آن ها وارد می شود، برای ثبت زندگی شخصیشان، ارائه ی شغلشان و به صورت کلی به عنوان یک شهروند به کار گیرند و این موضوع در صورتِ اینکه کتاب بخوانند و از آن لذت ببرند، با کیفیتِ بیشتری اتفاق می افتد.

در بسیاری از مدارسِ سراسر دنیا، زمان و مکانی از ساعاتِ درسی را به این موضوع اختصاص می دهند و بستری فراهم می کنند که به دانش آموزان لذتِ کتاب خواندن را معرفی کنند. جلسات کتاب خوانی برگزار می کنند؛ نویسندگان را به کلاس های درسی دعوت می کنند؛ کلوب های کتاب خوانی برپا می کنند و زمانی را برای به اشتراک گذاشتن نظرات بچه ها فراهم می کنند.

درمجموع، کتاب خواندن برای لذت بردن، جزء مباحث بسیار مهمی است که در مدارس به آن پرداخته می شود. این شیوه، مقابلِ رویکردهایی مانند «خواندن برای آموختن» قرار می گیرد که می گوید کتاب ها به وجود آمده اند تا مانند معلم به شما مباحثی را آموزش دهند.

در یادداشت چگونه از کتاب خواندن لذت ببریم؟ روش های عملی این شیوه از کتابخوانی را توضیح داده ایم

کتاب خواندن برای لذت بردن چه اثراتی دارد؟

به گفته ی محققان، لذت بردن از کتاب خواندن، با افزایش سن کم می شود؛ می گویند که افراد، مهارت های کتاب خوانی را در کودکی بهتر فرامی گیرند. علاوه بر آن، در ذهنِ اکثرِ بزرگسالان، افراد کتاب خوان و فعالیتِ کتاب خواندن، کسل کننده است؛ بنابراین طبیعی است که برای پر کردن اوقات فراغتشان کمتر به سراغ کتاب خواندن بروند.

گفته می شود کودکانی که از خواندن لذت می برند، بهتر از باقی دانش آموزان می توانند درس هایشان را بفهمند و آن ها را ارائه دهند. علاوه بر آن، کودکانِ بین ده تا شانزده سالی که کتاب خواندن را به عنوان فعالیتی برای لذت بردن می دانند، از واژه ها بهتر استفاده می کنند و آن ها را بهتر ادا می کنند؛ و حتی در درسی مانند ریاضی هم پیشرفت چشمگیرتری دارند.

علاوه بر این ها، پژوهشگران می گویند زمانی که شما فصلی از کتابی مانند هری پاتر را می خوانید، همان بخشی از مغز شما درگیر می شود که در واقعیت شاهد آن شخصیت ها و وقایع باشید. بنابراین، شاید بتوان گفت که وقتی کتاب می خوانید، مانند این است که تمامِ وقایع کتاب را تجربه کرده باشید. بنابراین افرادی که کتاب های بیشتری را انتخاب می کنند و می خوانند، شرایط و احساساتِ خودشان را دقیق تر درک می کنند و آن ها را بهتر با دیگران به اشتراک می گذارند.

کتاب خواندن برای لذت بردن، فوایدِ دیگری هم دارد؛

پژوهش ها می گویند که کتاب خواندن اگر با لذت بردن همراه شود، اضطراب و تنش و تپش قلب را کمتر می کند. همچنین گفته اند که این فعالیت، سه برابر بیشتر از پیاده روی و هفت برابر بیشتر از بازی های کامپیوتری باعث کاهش استرس می شوند.

آیا راهکاری هم وجود دارد؟

در این شیوه، لازم است کتاب هایی را انتخاب کنید که دغدغۀ خواندنِ آن ها را دارید. موضوعِ کتاب ها را بپسندید و با آن ارتباط بگیرید. قرار نیست که کتاب، مانند معلم به شما موضوعی را آموزش دهد. این شیوه از کتاب خواندن، جدا از فوایدی که دارد، قرار است اوقات فراغتتان را پر کند. بنابراین لازم است کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت می برید. به قولِ ملیسا مار، رمان نویس آمریکایی، زندگی کوتاه تر از آن است که کتاب هایی را بخوانید که از آن ها لذت نمی برید. در یادداشت های بعدی، به صورت مفصل تر به راهکارهای آن می پردازیم.

 

منبع : طاقچه

Share

پژوهش ها می گویند که کتاب خواندن اگر با لذت بردن همراه شود، اضطراب و تنش و تپش قلب را کمتر می کند. همچنین گفته اند که این فعالیت، سه برابر بیشتر از پیاده روی و هفت برابر بیشتر از بازی های کامپیوتری باعث کاهش استرس می شوند.

Reading for Stress Relief

It is a proven fact that reading can help reduce stress. Many of us take this simple act for granted, because we have so much "required" reading in our daily lives-the newspaper, traffic signs, emails, and bills. But how often do we read for pleasure?

Reading can be a wonderful (and healthy) escape from the stress of everyday life. Simply by opening a book, you allow yourself to be invited into a literary world that distracts you from your daily stressors. Reading can even relax your body by lowering your heart rate and easing the tension in your muscles. A 2009 study at the University of Sussex found that reading can reduce stress by up to 68%. It works better and faster than other relaxation methods, such as listening to music or drinking a hot cup of tea. This is because your mind is invited into a literary world that is free from the stressors that plague your daily life.

Find a book or magazine that piques your interest-a romantic paperback, gardening magazine, or even a cookbook. Set aside 30 minutes to read every day in a quiet place where you won't be interrupted. Here are some tips to help you get started:

  1. The book you choose doesn't have to be on any "best-seller" list. The important thing is that the subject matter has captured your interest and will provide a space for your mind to relax in every day.
  2. Reading only helps reduce your stress if you pick something you enjoy that won't upset you. Reading the news may not be the best choice if it makes you feel angry or helpless.  Pick a novel where you can escape into another world.  Or read about an activity that you enjoy-- a hobby, travel, cooking.
  3. Take note of how you feel after your reading break. Have you been able to let go of some of your stressors? If you still feel overwhelmed, take our Stress Assessment to explore the source of your anxieties and take charge of your wellbeing.

 

منبع : takingcharge.csh.umn.edu