مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 223) / قرار مکین

دانلود دویست و بیست و سومین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی با عنوان «قرار مکین»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 223) / قرار مکین

دویست و بیست و سومین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «قرار مکین» به مدت 16 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 223) / قرار مکین

 تا نطفه در رحم مادر جایگزین نشده، و در این "قرار مکین" آرام نگیرد، محال است بتواند مراحل رشد را طی کرده و برای تولد سالم به دنیا آماده گردد.

  انسان‌ها بعد از تولد به دنیا نیز، تا در یک "قرار مکین" آرام نگیرند، محال است بتوانند مراحل رشد انسانی را طی کرده و به هدف خلقتشان برسند.

 این قرار مکین چیست؟

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 223) / قرار مکین

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share