کتاب الکترونیکی | «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» - سیدرضا فاطمی نیا

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» با همکاری معاونـت آمـوزش و پژوهـش تشـکل فراگیـر تبلیغ گروهـی طلاب
کتاب الکترونیکی | «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» - سیدرضا فاطمی نیا

کتاب الکترونیکی | «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» - سیدرضا فاطمی نیا

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» با همکاری معاونـت آمـوزش و پژوهـش تشـکل فراگیـر تبلیغ گروهـی طلاب

کتاب تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه | چگونه به کمک صحیفه سجادیه ، اقتصاد خودمان را رونق دهیم؟

کتاب الکترونیکی | «تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه» - سیدرضا فاطمی نیا

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : تربیت اقتصادی با صحیفه سجادیه

نویسنده : رضا رضای رحمتی

نظــارت علمــی و محتوایــی : حجــت الاسلام ســید رضــا فا طمی نیــا

طراح جلد : سید امیر حسین حسینی عارف

نوبت و تاریخ چاپ : چاپ اول / بهار 1402

تعداد صفحات : 152

Share