موشن گرافیک | کتاب نخوانی (3) - کتابخانه هایی برای کتاب نخوانی

دریافت ویدئو
کتابخانه در ایران چه کمبودهایی دارد؟ شما آخرین بار کی و چند بار به کتابخانه محلتان سر زدید؟ 

موشن گرافیک | کتاب نخوانی (3) - کتابخانه هایی برای کتاب نخوانی

کتابخانه در ایران چه کمبودهایی دارد؟ شما آخرین بار کی و چند بار به کتابخانه محلتان سر زدید؟ 

ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

Share