مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 89) / روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی

دانلود هشتاد و نهمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 89) / روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی

هشتاد و نهمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی» به مدت 16 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 89) / روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی

 من نمیدانم چقدر زنده میمانم، چکار کنم، که زودتر به قلب سالم و باطن انسانی برسم؟ 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 89) / روش رسیدن به قلب سالم و باطن انسانی

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share