روایت تلخ از خیانت رضاخان در واگذاری قره سو به ترکیه

دریافت ویدئو
موضوع: 
روایت تلخ و دردآور از خیانت رضاخان در واگذاری منطقه راهبردی قره‌سو به ترکیه و تبدیل شدن به چالش امنیتی برای ایران...

روایت تلخ از خیانت رضاخان در واگذاری قره سو به ترکیه

روایت تلخ و دردآور از خیانت رضاخان در واگذاری منطقه راهبردی قره‌سو به ترکیه و تبدیل شدن به چالش امنیتی برای ایران

✔ چگونه بخشی از خاک ایران که دارای ارزش استراتژیک بالایی بوده و اهمیت تاریخی زیادی هم داشت، شامل قله آرارات کوچک به ارتفاع ۴۰۰۰ متر و دامنه‌های آن با خیانت رضاخان از دست رفت.

Share