همایش «حسرت» - قسمت 2

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل همایش «حسرت» - قسمت 230.97 مگابایت
موضوع: 
سخنرانی قسمت دوم «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهش‌گر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 2

سخنرانی قسمت دوم «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهش‌گر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 2

پدیدآورنده: 
Share