بدترین و پرخسارت ترین تنبلیها

 به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلیها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر میشود.

بدترین و پرخسارت ترین تنبلیها

هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، کتاب منزوی خواهد شد، خطاست. کتاب روزبه روز در جامعه بشری اهمیت بیشتری پیدا میکند. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد ...

... اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند. فایده سوادآموزی این است. اثر حرکت و نهضتی که در کشورها برای ریشه کن کردن بیسوادی انجام میگیرد، عبارت است از همین، که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و ذوق و استعدادِ دیگران استفاده کنند؛ این بدون کتابخوانی امکان پذیر نیست. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلیها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر میشود.

... و من عرض کنم؛ ما در کشورمان، در جامعه خودمان، از واقعیتی که در این زمینه وجود دارد، راضی نیستیم. بله، درست است؛ امروز حجم کتابهائی که تولید میشود، با گذشته خیلی تفاوت کرده است؛ گاهی چند برابر کتاب منتشر میشود، یا تیراژ کتابها بالا میرود؛ لیکن این کافی نیست؛ اینها برای کشور ما خیلی کم است. باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها، کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا کند و کتاب را بخرند برای خواندن، نه برای تزئین اتاق کتابخانه و نشان دادن به این و آن.

به هر حال من، هم تشکر میکنم از مجموعه مسئولان امر کتاب، و هم خواهش میکنم که به مسئله کتاب به شکل جدیتری نگاه شود. کاری کنیم که کتابخوانی یک امر رائج بشود و کتاب از دست جوان ما نیفتد.

بیشتر بخوانید: ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

منبع: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

Share