هدف گذاری در کسب و کار

وبینار هدف گذاری قرن , کوچینگ ثروت ساز

وبینار هدف گذاری قرن

هدف‌گذاری

گام اول؛ اهداف خود را مشخص و تجزیه کنید.
گام دوم؛ میزان پیشرفت خود را پیگیری و بررسی کنید.