متن گریز روضه شهادت پیامبر

 متن و داستان پامنبری رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای گریز روضه 

16 متن و داستان پامنبری رحلت پیامبر اکرم ﷺ برای گریز روضه