حدیث/ژرف ترین کتاب

انجمن‌ها: 

قال النبی صلی الله علیه و آله : للقرآن ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق، له نجوم و علی نجومه نجوم، لا تحصی عجائبه و لا تبلی غرائبه، فیه مصابیح الهدی و منار الحکمة.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند: قرآن ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم و دستور و باطنش علم و دانش است، ظاهرش زیبا و باطنش ژرف و عمیق است. (آسمان عظمت) قرآن ستارگانی دارد و ستارگانش نیز ستارگانی. شگفتیهایش به شماره نمی آید، تازه هایش کهنه و پوسیده نمی شود و در آن چراغ های هدایت و مشعل حکمت و فرزانگی است.

Share