مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 237) / تفاوت و تبعیض در بین انسانها

دانلود دویست و سی و هفتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی با عنوان «تفاوت و تبعیض در بین انسانها»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 237) / تفاوت و تبعیض در بین انسانها

دویست و سی و هفتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «تفاوت و تبعیض در بین انسانها» به مدت 14 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 237) / تفاوت و تبعیض در بین انسانها

 این چه دنیایی است خدا آفریده؟
✔ بعضی زیباتر / بعضی معمولی تر
✔ بعضی ثروتمند / بعضی فقیر 
✔ بعضی سالم / بعضی مریض 
✔ بعضی سفید / بعضی سیاه 

✔ اینهمه تفاوت و تبعیض، آیا در ذهن انسانها سؤال برانگیز و شک آفرین نسبت به خدا نیست؟

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 237)

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share