مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 234) / ویژگیهای انسانهای عاقل

دانلود دویست و سی و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی با عنوان «ویژگیهای انسانهای عاقل»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 234) / ویژگیهای انسانهای عاقل

دویست و سی و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «ویژگیهای انسانهای عاقل» به مدت 14 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 234) / ویژگیهای انسانهای عاقل

 شما می‌توانید فرد بسیار باهوشی باشید، شاید جزو نخبگان و نوابغ علمی باشید، ولی این دلیلی برای اینکه شما "فرد عاقلی" باشید نیست!

انسانهای عاقل، ویژگی‌های بارزی دارند که قرآن، تمام آنها را معرفی کرده است.
 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 234) / ویژگیهای انسانهای عاقل

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share