مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 88) / قوانین خدا

دانلود هشتاد و هشتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «قوانین خدا»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 88) / قوانین خدا

هشتاد و هشتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «قوانین خدا» به مدت 16 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 88) / قوانین خدا

 خداوند تعارف با کسی نداشته و ندارد! و از قوانین خلقت، بی‌تعارف و بی‌کم و زیاد در قرآن یاد کرده است.

✔ فقــط یک قانون در قاموس خدا وجود دارد، برای اینکه باطن انسانی را از غیرانسانی تشخیص بدهی و ...لا غیر  

گاهی عابدترین آدمِ زمینی؛ اما طبق قوانین خدا، در زمره‌ی انسان ها قرار نمی‌گیری! 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 88) / قوانین خدا

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share