همایش «حسرت» - قسمت 3

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل همایش «حسرت» - قسمت 321.26 مگابایت
موضوع: 
سخنرانی قسمت سوم «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهش‌گر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 3

 سخنرانی قسمت سوم «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهش‌گر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 3

پدیدآورنده: 
Share