صوت/ تنبلی در درس و مطالعه - استاد تراشیون

تنبلی در درس خواندن
ارزش مطالعه

پسرم ششم ابتدایی است در خوندن درس هاش تنبلی میکنه و میلی به مطالعه کتاب نداره چی کار باید بکنم ؟
سالهای قبل سطح نمراتش خیلی خوب بوده و نگرانیم به خاطر نمراتش نیس بلکه به خاطر مطالعه درسش هست؟

زمان پاسخگویی 3 دقیقه

Share