هفته احسان و نیکوکاری

احسان و نیکوکاری , 14 اسفند

مجموعه شعر زیبا درباره جشن نیکوکاری و احسان و نیکی کردن

عدالت و احسان در سیره امام علی علیه السلام

عدالت و احسان در سیره امام علی علیه السلام

جایگاه نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی

جایگاه نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی

آثار نیکوکاری در قرآن کریم

آثار نیکوکاری در قرآن کریم

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

احسان و نیکوکاری یکی از اصول ترین ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی است تا حدی که خداوند متعال در آیه «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْ