دفع مار

دعایی برای دفع شر عقرب و مار

دعایی برای دفع شر عقرب و مار