تولد شخصیتی

جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

   جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

دو نكته برای دانشجویان و طلاب

دو نكته برای دانشجویان و طلاب

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مجتبی تهرانی(ره)

من اول بروم سراغ مباحث اخلاقی؛ در باب مباحث اخلاقی غيرت را که معنا می کنند می گويند سعی و کوشش در حفاظت از چيزی که بايد از او حفاظت شود. اگر کسی سعی کرد، کوشش کرد در حفظ چيزی که بايد از او حفاظت شود، مي گويند او غيرتمند است و غيور است.  گاهی هم...