برای محافظ ماندن از مار

دعایی برای دفع شر عقرب و مار

دعایی برای دفع شر عقرب و مار