احمد دباغ

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 30 (جزء سی ام)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 29 (جزء بیست و نهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 28 (جزء بیست و هشتم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 27 (جزء بیست و هفتم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 19 (جزء نوزدهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جز 14 (جزء چهاردهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 13 (جزء سیزدهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 12 (جزء دوازدهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 11 (جزء یازدهم)

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 18 (جزء هجدهم)