ازدواج با این زن ها ممنوع / پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

تعداد کلمات 752 / زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
ازدواج با این زن ها ممنوع / پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که آن حضرت از زید بن ثابت پرسید: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن ثابت جواب داد: نه، هنوز یا رسول الله. حضرت فرمود: ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پ

ازدواج با این زن ها ممنوع / پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که آن حضرت از زید بن ثابت پرسید: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن ثابت جواب داد: نه، هنوز یا رسول الله. حضرت فرمود: ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پنج (نوع) زن ازدواج نکن.

پیامبر اکرم می گوید با این زنها ازدواج نکنید

به گزارش ضیاءالصالحین: زید گفت: آنها کدام زنان هستند یا رسول الله!؟! فرمود: عبارتند از (شهبرة)، (لهبرة)، (نهبرة)، (هیدرة)، و (لفوت).
زید عرض کرد: یا رسول الله، اینها که فرمودید، من نمی دانم یعنی چه؟! رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مگر شما عرب نیستید؟!؟

(شهبرة) به زنی می گویند که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان و بی حیا و هر چه به دهنش آید بگوید.
(لهبرة) به زنی می گویند بلند قامت و لاغر اندام (کم عقل) باشد.
(نهبرة) به زنی می گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت (سخن) باشد.
(هیدرة) به زنی می گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد.
(لفوت) به زنی می گویند که از قبل فرزند یا فرزندانی داشته باشد.
باز هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن ثابت فرمود: ای زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است، ولی از ازدواج با دوازده (نوع) زن پرهیز کن.
زید گفت: آنها را برای من معرفی کن یا رسول الله؟! حضرت فرمود:

(هنفصة): زنی که سلیطه باشد.
(عنفصة): زنی که پر حرف و بدبو باشد.
(شهبرة): زنی که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان باشد.
(سقلقیة): زنی که از (عقب) از دبرش حیض ببیند.
(مذبوبة): زنی که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد.
(مذمومة): زنی که ذم شده و نکوهیده باشد.
(حنانة): زنی که مرتب از شوهر سابقش یاد کند.
(منانة): زنی که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد.
(رفثاء): زنی که بد سخن و فحاش و بدگو باشد.
(هیدرة): زنی که پیر فرتوت و حیله گر باشد.
(ذوقناء): زنی که به عمل جنسی و آمیزش بی رغبت باشد.
(لفوت): زنی که از شوهر قبلی خود فرزند داشته باشد.

باز هم در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است فرمود: آیا خبر ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنی است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل و نسبت به شوهر عزیز باشد و عقیم و کینه دار باشد و از کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب شوهرش زینت کند و در حضور شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را اطاعت نکند و در خلوت از شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافی از او صادر شد آن را نقل مجالس کند.

و همچنین آن حضرت فرموده: بدترین زنان شما زن نازا، کثیف، لجباز، و نافرمانی است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود عزیز باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد.
باز از آن حضرت نقل شده است فرمود: از ازدواج با زنان کودن و (بی حیا) بپرهیزید که همنشینی آنها بلاء و فرزندشان تباه است. (یعنی: او با کارهای خود فرزند را تباه می کند).و مکروه است اختیار کردن زن (عقیم) و (احمق) و (دیوانه) و (زن  پیر) را که امام صادق علیه السلام می فرماید: 3 چیز انسان را تباه می کند و بدن او را خراب کرده و گاهی باعث قتل او می شود:

1: با شکم سیر به حمام رفتن،

2: با شکم پر آمیزش کردن.

3: با زن پیر ازدواج نمودن.

حکمای عرب نیز گفته اند که از پنج زن باید حذر کرد: (حنانة)، (منانة)، (انانة)، (کیة القفا)، و (خضراء الدمن).

اما حنانة: زنی است که او را فرزندانی از شوهر قبل بوده باشد و پیوسته از مال شوهر بر آنها مهربانی کند.
اما منانة: زنی است ثروتمند که با مال خود به شوهرش منت گذارد.
اما انانة: زنی است که پیش از این شوهری داشته و او از شوهر فعلیش بهتر بوده و اکنون پیوسته از این شوهر به شکایت وانین باشد.
اما کیةالقفا: زنی است که غیر عفیفه باشد که شوهر او را از هر محفلی که غایب شود، مردمان به ذکر او داغی بر قفای آن مرد نهند.
اما خضراءالدمن: زنی است زیبا از اصلی بد، که او را تشبیه کرده اند به سبزه مزبله.

منبع : با چه کسانی ازدواج کنیم.

Share